GENERELLE BETINGELSER

For levering af produkter fra Michelin Nordic AB (MNAB) til kunde (Kunden)

1. Indledning:

Disse Generelle betingelser, som MNAB har gjort tilgængelige for kunder i en eller anden form, bl.a. på www.michelin.dk/generellebetingelser/, er gældnede for alle ordrer fra kunder. Betingelserne er gældende, indtil MNAB gør ændrede generelle betingelser tilgængelige for kunderne. MNAB og Kunden kan skriftligt aftale afvigelser fra de gældende Generelle betingelser. 

2. Priser, bonusser og rabatter:

Ordrer effektueres til de på afsendelsesdagen gældende priser og leveringsbetingelser fastsat af MNAB. MNAB har ret til at ændre gældende priser og betingelser uden at underrette Kunden herom. Alle priser er eksklusive moms, miljøafgifter og andre skatter og afgifter. MNAB forbeholder sig ret til at pålægge ekstra gebyr for ikke-elektroniske (dvs. telefoniske) ordrer og for ikke-elektroniske fakturaer (dvs. i papirform). 

3. Levering:

MNAB har ansvaret for transport til Kundens leveringsadresse, der er registreret under Michelin Kundekontoen. MNAB forbeholder sig ret til at opkræve leveringsgebyr for ordrer af mindre værdi. MNAB skal gøre rimelige bestræbelser for at overholde ønskede leveringsdatoer, men MNAB er ikke ansvarlig over for Kunden, såfremt levering ikke sker inden for den ønskede leveringsfrist. 

4. Betalingsvilkår:

Medmindre andet er aftalt, skal MNAB have modtaget betaling inden tredive (30) dage efter fakturadatoen. Hverken en veksel, betalingsforbindelse, et gældsbrev eller andre tilsagn om betaling er at anse som fuld betaling. Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, er MNAB berettiget til at kræve morarente fra forfaldsdato og indtil fuld betaling er sket. For tiden beregnes en rente på to (2) procent pr. måned. Kunder, som ikke klager til MNAB, anses for at have accepteret disse betalingsvilkår. 

5. Ejendomsforbehold:

I det omfang ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret, forbliver de leverede produkter MNAB’s ejendom, indtil fuld betaling er sket i henhold til aftale og gældende Generelle betingelser. 

6. Mangler ved produkter – reklamationspligt – erstatningsansvar:

Ved modtagelse af produkter skal Kunden undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med pakkeliste og følgeseddel, og om der er materialefejl, fabrikationsfejl, leveret forkerte produkter, beskadigelse af emballage og/eller leveret forkert mængde. Mangelfulde produkter, som ombyttes, tilhører MNAB og skal overdrages til MNAB, medmindre denne meddeler andet. Såfremt Kunden ikke påtaler fejl og mangler inden for den tidsfrist, som er angivet, og i overensstemmelse med det nedenfor anførte, fritages MNAB for ethvert ansvar. 

6.1 Mangler opstået under transporten, såkaldt transportskade:

Ved levering har Kunden pligt til omgående og senest inden for 7 dage at undersøge de leverede produkter og straks klage over synlige og skjulte fejl, som det kan antages er opstået under transporten, såkaldt transportskade. For at få erstatning skal reklamationen sendes dels til transportvirksomheden (note om synlige mangler på fragtbrev), dels til MNAB. Reklamationer indsendt efter 7 dage giver ikke ret til erstatning. 

6.2 Mangler ved produkter før levering til Kunden:

MNAB er kun forpligtet til at afhjælpe mangler ved produkter, som var til stede før levering til Kunden, dvs. fabrikationsfejl eller materialefejl. MNAB forpligter sig til at ombytte de mangelfulde produkter med mangelfrie produkter, medmindre MNAB efter undersøgelse i hvert enkelt tilfælde og bedømmelse af manglen ved produkterne anser, at Kunden skal betale for de nye, mangelfrie produkter. Krav i anledning af disse mangler skal rettes direkte og snarest til MNAB, efter at Kunden har modtaget produkterne, og skal være anmeldt skriftligt til MNAB senest to (2) uger efter leveringen. 

6.3 Mangler ved produkter efter levering til Kunden:

MNAB har intet ansvar for mangler, som er opstået, efter at risikoen for produkterne er overgået til Kunden. MNAB's ansvar omfatter eksempelvis ikke mangler, der skyldes forkert opbevaring eller ukorrekt håndtering fra Kundens side. MNAB er endvidere ikke ansvarlig for mangler, der skyldes unormal brug af MNAB’s produkter. Kunden forpligter sig til at overholde de betingelser, som er fastsat af MNAB, især vedrørende opbevaring, montering, oppumpning, tryk og brug. Kunden er forpligtet til at informere brugere og sine egne kunder om disse betingelser. Det er forbudt uden MNAB’s godkendelse helt eller delvist at ændre og/eller forvanske kendetegn eller numre på MNAB’s produkter eller at sælge sådanne produkter. 

6.4 Økonomiske tab:

MNAB er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for driftstab, tab af fortjeneste eller andre økonomiske eller indirekte tab. 

6.5 Returnering af nye dæk:

MNAB accepterer kun returnering af nye dæk, som er blevet leveret senest 12 måneder før tidspunktet for returnering. Returnering forudsætter forudgående godkendelse fra Michelin. Ved godkendelse skal Kunden, som forudsætning for udstedelse af kreditnota, indsende en Michelin returformular sammen med den originale faktura eller leveringsnota som bevis for købet. MNAB vil fratrække følgende gebyr pr. returneret dæk: 

DKK 600 for landbrugs-, entreprenør- og industridæk, 
DKK 110 for personvogns- og varevognsdæk, 
DKK 370 for lastbil- og busdæk, 
DKK 80 for motorcykel- og scooterdæk. 

7. MNAB anbefalede betingelser:

MNAB anbefalede opbevaringsbetingelser, valg af dæk, montering, pumpning, tryk, dækanvendelse og begrænsninger, dækovervågning, reparation eller lignende indgreb, og dækvedligeholdelse, som fastsat i MNAB, skal følges og respekteres af Kunden, der er forpligtet til at informere slutbrugerne om de nævnte anbefalede betingelser. 

8. Reparationer:

Kunden skal uddanne sine ansatte, der er involveret i at placere MNAB produkter hos slutbrugerne og forbyde, at reparationer (dækpunkteringer, svejsning af fælge) finder sted, uden at dækket først afmonteres. Kunden er indforstået med at konsultere MNAB tekniske dokumentation eller en af MNAB teknikere, eller i sidste ende MNAB hjemmeside på www.michelin.dk. 

9. Force Majeure:

Hver Part er uden ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter denne aftale i den periode og i det omfang, en Parts mulighed for at opfylde sine forpligtelser er udelukket ved omstændigheder, der er uden for Partens rimelige kontrol, som eksempelvis begivenheder, som skyldes naturkatastrofer, krig, terrorisme, civile uroligheder, hærværk, strejke, lockout, faglige aktioner, mangel på eller sammenbrud af transportfaciliteter, brand, oversvømmelse, tørke, ekstreme vejrforhold, overholdelse af lovgivningen eller offentlige påbud, regler og bestemmelser eller andre omstændigheder uden for Parternes rimelige kontrol ("Force majeure-begivenhed"), forudsat at den pågældende Part ikke med rimelighed kunne forventes at have taget begivenhederne og konsekvenserne heraf i betragtning i relation til sin mulighed for at opfylde sine forpligtelser, og at Parten ikke med rimelighed kunne have undgået begivenheden og overvundet dens konsekvenser. Den Part, der ønsker at påberåbe sig en Force majeure-begivenhed i henhold til disse betingelser, skal øjeblikkeligt give den anden part besked om Force majeure-begivenhedens indtrædelse og ophør. Såfremt Parten undlader dette, er Parten ikke fritaget fra ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser med henvisning til Force majeure-begivenheden. Begge Parter skal foretage alle rimelige bestræbelser på at forhindre og reducere konsekvensen af en manglende opfyldelse af disse betingelser som følge af en Force majeure-begivenhed. 

10. Kopierede og forfalskede produkter:

Michelin investerer kraftigt i forskning og udvikling for at sikre, at virksomhedens dæk opnår et højt præstationsniveau. Michelin er opmærksom på, at visse virksomheder forsøger at kopiere Michelins dæk eller udgiver deres produkter for at være MICHELIN dæk. Retslige tiltag vil blive indledt imod enhver juridisk eller fysisk person, som kopierer Michelins dæk, eller som krænker Michelins immaterielle rettigheder. 

11. Typegodkendelse:

Dæk til det europæiske marked skal opfylde specifikke regulative krav. Godkendte dæk er derfor mærkede med ”E2” eller tilsvarende. Michelin er ikke ansvarlig for dæk uden E-mærkning solgt, distribueret eller brugt i Europa. Michelin yder ingen garanti for sådanne dæks præstationer. 

12. Eksportkontrol:

Kunden skal overholde alle gældende love og bekendtgørelser vedrørende levering, salg, overdragelse, eksport, videreoverdragelse eller videreeksport af produkterne, herunder økonomiske sanktioner, eksportkontrol og handelsembargoer ("sanktioner"). 

12.1 Kunden må ikke foranledige, at MNAB enten direkte eller indirekte risikerer potentielt at overtræde eventuelle gældende sanktioner. Endvidere må Kunden ikke levere, sælge, overdrage, eksportere, videreoverdrage, videreeksportere eller på anden måde tilgængeliggøre eller bruge produkter leveret af MNAB for at omgå, unddrage sig eller undgå eventuelle gældende sanktioner. 

12.2 Kunden må kun levere, sælge, overdrage, eksportere, videreoverdrage, videreeksportere eller på anden måde tilgængeliggøre eller bruge produkter i overensstemmelse med gældende love og regler. Kunden må ikke levere, sælge, overdrage, eksportere, videreoverdrage, videreeksportere eller på anden måde direkte eller indirekte tilgængeliggøre produkter: 

a. Til en part bosat, beliggende, registreret, anmeldt som juridisk person, hjemmehørende eller med hovedsæde i et område underlagt sanktioner; 

b. Til en person, enhed eller organisation, der enten er (i) specifikt angivet eller opført som omfattet af sanktioner; (ii) ejet eller kontrolleret af en person, der specifikt er angivet eller opført som omfattet af sanktioner, eller (iii) som handler for eller på vegne af en person, der specifikt er angivet eller opført som omfattet af sanktioner ("personer og grupper underlagt sanktioner"); og 

c. Til brug, formål eller aktiviteter, som er forbudt eller på anden måde begrænset i henhold til sanktioner, 
uden Michelins forudgående skriftlige godkendelse. 

12.3 I tilfælde hvor MNAB har rimelig grund til at mistænke, at produkter kan være eller er blevet leveret, solgt, overdraget, eksporteret, videreoverdraget, videreeksporteret eller på anden måde gjort tilgængelige for et område eller en person underlagt sanktioner, eller til brug, formål eller aktiviteter, som er forbudt eller på anden måde begrænset i henhold til sanktioner, forbeholder MNAB sig ret til: 

a. Straks at standse opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen; 

b. At anmode om yderligere oplysninger eller skriftlig dokumentation fra Kunden, herunder for eksempel: 

  1. Eventuelle licenser, autorisationer, tilladelser eller godkendelser indhentet af Kunden for så vidt angår levering, salg, overdragelse eller eksport af produkterne; 
  2. Eventuelle slutbrugercertifikater eller erklæringer givet til Kunden; 
  3. Eventuelle forsendelses- eller handelsdokumenter, herunder fakturaer, eller konnossementer; 
    for at kontrollere produkternes brugsformål eller slutbrugeren/slutbrugerne. 

 

c. At afvise salg, levering, overdragelse eller eksport af produkterne til Kunden fremover. 

12.4 Kunden skal straks underrette Michelin, hvis Kunden eller et af Kundens koncernselskaber eller en af deres respektive direktører eller repræsentanter er en person eller gruppe underlagt sanktioner. Endvidere skal Kunden straks underrette Michelin, hvis Kunden er bekendt med eller har rimelig grund til at mistænke, at enten Kunden eller et af Kundens koncernselskaber eller en af deres respektive direktører eller repræsentanter kan blive omfattet af sanktioner. 

12.5 I tilfælde af, at et produkt leveret af Michelin videreleveres, videresælges, videreoverdrages, videreeksporteres, videredistribueres eller på anden måde gøres tilgængelig for tredjemand, skal Kunden træffe alle nødvendige foranstaltninger, som med rimelighed kan kræves, for at sikre, at denne tredjemand: (a) Overholder alle gældende sanktioner; og (b) Ikke foranlediger, at Michelin overtræder eventuelle gældende sanktioner. 

12.6 Kunden forpligter sig til at holde MNAB skadesløs for eventuelle tab, omkostninger, krav, søgsmålsgrundlag, skader, forpligtelser og udgifter, herunder advokatsalærer, sags- eller forligsomkostninger og retsomkostninger som følge af Kundens manglende overholdelse af sanktioner, og Kunden forpligter sig til at godtgøre og/eller erstatteeventuelle tab og udgifter, som MNAB måtte blive påført som følge heraf. Kunden er ansvarlig for enhver handling eller undladelse fra Kundens, dennes repræsentanters, medarbejderes, agenters, leverandørers eller underleverandørers side på ethvert niveau i forbindelse med opfyldelsen af Kundens forpligtelser i medfør af denne bestemmelse. 

13. Generelle forpligtelser:

Som led i forretningsforholdet med MNAB afstår Kunden sig fra at agere på en sådan vis, at det kan lede til strafansvar i forbindelse med konkurrencelovgivningen eller i forbindelse med svindel, bedrageri eller korruption. Kunden er også ansvarlig for, at samme krav overholdes af Kundens ansatte eller tredjeparter, som hyres af Kunden. Kunden påtager sig tillige at følge alle love og regler, som finder anvendelse i forretningsforholdet med MNAB, samt at følge MNAB’s instrukser vedrørende anvendelse af Michelin-koncernens varemærker. 

Kundens manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne bestemmelse er væsentlig misligholdelse, som berettiger MNAB til at ophæve samtlige aftaler med Kunden, samt at afbryde enhver forhandling. 

14. Behandling af personoplysninger:

Hver part skal overholde de forpligtelser, som påhviler dem i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (EU/2016/679) og den til enhver tid gældende lokale lovgivning ("databeskyttelseslovgivningen"). I tilfælde, hvor MNAB behandler personoplysninger vedrørende Kunden, forpligter MNAB sig til at følge den privatlivspolitik, der stilles til rådighed på Michelin-webstedet (www.michelin.dk), og som opdateres fra tid til anden. Kunden forpligter sig til at holde de registrerede underrettet om enhver behandling af disses personoplysninger, som udføres af MNAB med henblik på administrationen af denne aftale eller i henhold til instrukser afgivet af Kunden. Det påhviler Kunden at sikre, at denne har alle nødvendige samtykker og meddelelser på plads for at muliggøre lovlig overførsel af personoplysninger til MNAB og anden behandling af oplysningerne, udført af MNAB, i henhold til denne aftale og til de formål, som er fastlagt heri. Under denne aftales varighed påhviler det til enhver tid Kunden at sørge for overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen. Kunden garanterer, at denne er opmærksom på og accepterer privatlivs- og databeskyttelsespolitikkerne og betingelserne for brug af MNAB’s hjemmesider og systemer, der anvendes til udførelsen af denne aftale. Kunden forpligter sig til at underrette deres repræsentanter og medarbejdere om, at hvis de ønsker at udøve deres rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, dvs. retten til at blive informeret, retten til indsigt, berigtigelse, sletning, indsigelse, begrænsning af behandlingen og i givet fald retten til dataportabilitet samt retten til indsigelse i forbindelse med enhver automatiseret beslutningstagning og profilering, skal de kontakte MNAB’s databeskyttelsesrådgiver via (www.michelin.dk/kontakt). I tilfælde, hvor Kunden behandler personoplysninger vedrørende MNAB eller medarbejdere hos MNAB, forpligter Kunden sig til at overholde databeskyttelseslovgivningen som dataansvarlig. 

15. Ændringer til de Generelle betingelser:

MNAB har ret til når som helst og uden varsel at ændre gældende Generelle betingelser. Ændrede betingelser gælder, så snart de er tilgængelige for Kunden, uanset kommunikationsform. Gældende Generelle betingelser er tilgængelige på hjemmesiden www.michelin.dk/generellebetingelser/ eller kan efter anmodning rekvireres i elektronisk form eller papirform hos kundeservice: 

Michelin Nordic AB 
Kundtjänst Box 47175 
SE-100 74 Stockholm 
E-mail: orderdk@michelin.com 
Tlf. +46 8 709 07 00 

16. Tvister:
Tvister angående de Generelle betingelser afgøres af Københavns Byret med sædvanlig appeladgang, i henhold til den danske retsplejelov og efter dansk lovgivning.

 

Gældende fra 2019-12-10 

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+