stock banner image

INFORMATION OM BRANDFARER FORBUNDET MED DÆK

Hvad er de største brandfarer forbundet med dæk? Hvordan kan de forebygges? Hvilke beredskabsforanstaltninger skal man tage? Læs videre og få mere at vide.

Brandfarer

 • Under normale brugs- og opbevaringsforhold udgør dæk ingen særlig fare.
 • Dæk antændes ikke så nemt. Der kræves en stærk antændelseskilde, for at der opstår en forbrændingsreaktion (se brændbarhedsparametre i bilaget).
 • Når dæk brænder, frigiver de kraftig varme og tætte, sorte dampe, der indeholder produkter som kuldioxider, kulbrinter (især polycykliske aromatiske kulbrinter), nitrogenoxider, halogenerede syrer og store mængder sod og ubrændt materiale. I nogle tilfælde frigiver brændende dæk olieholdige væsker.
 • Sammensætningen af røg fra en brand varierer afhængigt af ilttilførslen (brand i det fri eller i lukkede rum, underventileret eller overventileret) eller af vejrforholdene (vind, tåge, regn, udendørstemperatur osv.)
 • Mængden af røg produceret af dæk kan hurtigt gå ud over sigtbarheden. I lukkede rum (såsom metrotunneler, metroperroner og underjordiske stationer) kan de også danne en farlig atmosfære.
 • Michelin Acoustic® Technology indeholder en strimmel af polyuretanskum inde i dækket for at reducere rullemodstanden. Dette skum medfører en særlig brandadfærd. Dæk med Acoustic Technology kan brænde hurtigere end standarddæk og afgive meget store mængder røg (et kilo polyuretanskum vil sandsynligvis i værste fald frigive mere end to tusind kubikmeter uigennemsigtig, giftig og brandfarlig røg ved omkring 300 °C).

Et dæks brændbarhedsparametre under laboratorieforhold

 • Antændelsestemperatur: 288 °C
 • Selvantændelsestemperatur: 315 °C
 • Brændværdi: mellem 24 og 30 MJ/kg afhængigt af dækserie og sammensætning

Hvordan kan man forebygge brand i dæk?

 • Dæk skal opbevares stabilt i kølige, tørre lokaler med god udluftning og langt fra åben ild og varmekilder. Særligt varme arbejdsprocesser (svejsning, slibning, savning osv.) må ikke udføres i umiddelbar nærhed af dækkene uden passende sikkerhedsanordninger. Direkte kontakt med varme overflader (herunder varmerør eller radiatorer) skal undgås.
 • Rygning er forbudt i det område, hvor dækkene opbevares.
 • Dæk bør opbevares langt fra de fleste kemikalier, herunder opløsningsmidler, petroleum, dieselbrændstof, olier, smørefedt, syrer og desinfektionsmidler.
 • Dæks reaktion på brand – især dæk med MICHELIN® Acoustic Technology (hurtig spredning af brand, frigivelse af store mængder røg) – gør det nødvendigt at sikre, at alle midler til evakuering af personale fra lagerområder er til rådighed. Regelmæssige evakueringsøvelser anbefales.
 • Opbevaring af dæk i kælderen frarådes
 • Når det gælder dæk med MICHELIN® Acoustic Technology, skal opbevaring i kælderen eller på første sal undgås. Det samme gælder for opbevaring i stueplan, hvis bygningen indeholder etager eller kælder, der kan forventes at blive fyldt med røg.
 • Dæk skal bruges under de forhold, de er udviklet til. Varmt arbejde på hjulet eller omkring et oppumpet dæk har ført til alvorlige ulykker. En stigning i temperaturen fører til en stigning i lufttrykket inde i dækket, hvilket kan få dækket til at springe. Dæk skal holdes så langt væk som muligt fra varmekilder.
   

Katastrofeberedskab i tilfælde af brand

 • De vigtigste slukningsmidler er vand i store mængder og skum. I begyndelsen af aktionen kan pulver bruges til at kvæle flammer, inden man fortsætter med vand eller eventuelt skum.
 • Afkølingen af et oppumpet dæk, der er blevet varmet op, kan få dækket til at springe på grund af varmechok og skal derfor gøres i en fornuftig afstand (mindst 5 til 10 meter) for at undgå at blive ramt af dækrester og trykbølgen. Bemærk, at i tilfælde af brand i et minedæk skal specifikke sikkerhedsprotokoller følges. Se den relevante tekniske brochure.
 • Et dæk, der opvarmes af flammer, ophober meget varme. Der er derfor stor sandsynlighed for, at det genantændes. Brændte dæk, hvor branden er blevet slukket, skal overvåges i flere timer og afkøles løbende. At der ingen flammer er, betyder ikke, at ilden er slukket.
 • Der ska bæres et uafhængigt filtrerende åndedrætsværn, når man griber ind ved en dækbrand.
   

Undgå at blive udsat for forbrændingsrøg

ADVARSEL
Dette dokument er en information om farerne ved dæk under deres forventede brugsforhold. Oplysningerne er baseret på den viden, som er tilgængelig i skrivende stund. Den vedrører de vigtigste dæktyper: personvogns-, varevogns-, lastvogns-, landbrugs-, fly-, entreprenør- eller minedæk, motorsportsdæk, dæk til tohjulede køretøjer og metrodæk såvel som dæk med MICHELIN® Acoustic Technology. Supplerende forholdsregler kan anbefales i de tekniske brochurer afhængigt af dækserie og brug (fx minedæk).

Oprettelsesdato: November 2022

Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes
Du bruger en webbrowser, der ikke understøttes af dette websted. Det betyder, at nogle funktioner muligvis ikke fungerer, som de skal. Dette kan resultere i underlig adfærd, når du browser. Du kan bruge eller opgradere/installere en af følgende browsere for at få fuldt udbytte af webstedet.